n

Všeobecné obchodní podmínky

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y
Martin Vozný, podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku
I. Preambule
 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré závazkové vztahy, které budou uzavřeny prostřednictvím internetových stránek, e-shopu podnikatele: Mgr. Martin Vozný, IČO: 09184457, DIČ: CZ9205101004 se sídlem: Mnichovo Hradiště, Dukelská 747, 295 01 (dále jen Dodavatel), na základě, nichž může mezi Dodavatelem a fyzickou osobou/spotřebitelem, nebo právnickou osobou vzniknout právní vztah, a vzájemná práva a závazky se řídí těmito obchodními podmínkami. Takovou osobou může být jak osoba podnikající, tak spotřebitel (obecně dále jen Odběratel).
 2. E-shop a veškeré – internetové obchody lze zřídit výhradně prostřednictví internetových stránek: www.martinvozny.com
 3. Tyto obchodní podmínky vycházejí z českého právního řádu, a to občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen OZ) a jsou závazné pro všechny strany, které vstoupí do závazkového vztahu přes zmíněné internetové stránky. Strany si mohou sjednat odchylné podmínky jen ve smlouvě, ty pak mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Pokud by se tyto obchodní podmínky jakkoli odlišovali od kogentních (závazných) ustanovení zákona, mají taková ustanovení přednost.
 4. Obchodní podmínky mohou být měněny, avšak pro danou smlouvu mají platnost obchodní podmínky platné v době uzavření.

II. Všeobecná ustanovení

 1. Učiněním objednávky Odběratel stvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil a bude je respektovat, jako závazné a při uzavření a naplňování smluvního vztahu se jimi bude řídit.

III. Předmět smlouvy a místo plnění

 1. Dodavatel poskytuje především nehmotné produkty v oblasti otevírání možností seberealizace, řešení životních situací a výzev, seberozvoj a cesty k dosažení chtěného cíle. Dodavatel není psycholog ani psychoterapeut, takže náplň není psychoanalýzou ani jakkoli jiným druhem psychologické pomoci, terapie či tréninku.
 2. Nehmotný produkt představuje zejména:
  1. pořádání workshopů, tréninků, setkání a osobních konzultací a kurzů
  2. pořádání online vzdělávacích workshopů, online programů, webinářů a online konzultací
  3. jiné obdobné edukační formy, (dále jen Produkty)
 3. Produkty mohou být nabízeny tzv. formou hmotnou – zvukových či obrazových nahrávek (např. DVD, CD, edukační pomůcky, knihy apod.) v e-shopu Dodavatele uvedeném v internetové objednávce.
 4. Objednání Produktů se děje prostřednictvím webových stránek dostupných bez registrace. Objednání se děje prostřednictvím objednávky na formuláři uvedeném na webových stránkách.
 5. Na webových stránkách je zobrazen rozsah Produktů, časový harmonogram i cena Produktů. Po dobu zobrazení jsou Produkty platné a k dosažení. Objednatel se může s Dodavatelem dohodnout též individuálně podle vzájemné dohody.
 6. Webové stránky též zobrazují místo a formu (datum, konkrétní čas, online x off-line forma) plnění jednotlivých Produktů. V případě online konzultací je spojení přes komunikační platformu Discord v čase určeném Dodavatelem nebo stranami sjednaném.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných a naléhavých situací případech (nemoc, potíže s internetovým připojením, nefunkční zařízení), změny času plnění produktu. O tom bude odběratel vhodným způsobem informován včetně navrhnutí náhradního termínu konání kurzu.

IV. Objednávka Produktu a uzavření smlouvy, cena

 

 1. Dodavatel umístěním svých Produktů na internetových stránkách, e-shopu činí nabídku uzavření příslušné smlouvy pro Odběratele vč. spotřebitelů. Odesláním internetové objednávky Odběratel přijímá tyto obchodní podmínky. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky e-mailovým potvrzením.
 2. V případě, že je dodáván hmotný Produkt (viz III. /3), jeho dodání se uskuteční do 10 dnů od potvrzení objednávky na adresu určenou v objednávce. Doručení se děje buď prostřednictví České pošty, nebo zásilkovou službou PPL, popř. jinou zásilkovou službou, pokud si tento způsob doručení Objednatel vyžádá. K ceně zboží, která je stanovena v internetovém e-shopu se připočítává balné a poštovné. V případě nutnosti opakovat dodání, nese náklady Odběratel.
 3. U ostatních nehmotných Produktů je čas a způsob plnění uveden na webových stránkách. Případné dodání se děje na elektronickou adresu Odběratele.
 4. Internetovou objednávku je Odběratel povinen vyplnit dle formuláře a údaje musí umožnit dodání Produktu a vystavení zálohové faktury (fakturační údaje), která se též zasílá elektronicky. Za správnost údajů odpovídá Objednatel.
 5. Vyplněním internetové objednávky vyslovuje Odběratel souhlas s komunikací na dálku při uzavírání smlouvy. Ta je v elektronické podobě uložena u Dodavatele a není Odběrateli přístupná.
 6. Úhradou zálohové faktury dochází k uzavření příslušné smlouvy, a to okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele. Teprve na základě řádně a včas uhrazené stanovené ceny Produktu určené zálohovou fakturou je Dodavatel povinen plnit.
 7. Cenu Produktu hradí Odběratel vždy bezhotovostně. (Např. prostřednictví internetového bankovnictví, kartou přes platební bránu).
 8. Po provedení úhrady ceny Produktu a jejím připsání na účet Dodavatele tento vystaví fakturu jako daňový doklad a zašle elektronicky jako potvrzení platby a uzavření smlouvy Odběrateli

 

V. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem a reklamace vad

 

 1. Práva Odběratele, který je spotřebitelem na odstoupení od smlouvy jsou dána ustanoveními § 1829 a násl OZ. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1837, jestliže se jedná:
  1. smlouvu na poskytnutí služeb (nehmotný Produkt), které byly splněny s výslovným souhlasem Odběratele – spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel mu sdělil při uzavření, že nemá na odstoupení právo. Např. v případě objednání nehmotného Produktu (kurzů, workshopů apod. např. podle čl. III. /2,) jejich termín splnění je dříve, než je zákonem stanovená lhůta k odstoupení od smlouvy.
  2. smlouvu na dodávku zboží – Produktu, které bylo upraveno podle přání Odběratele – spotřebitele, jemuž je zboží dodáváno
  3. smlouvu o dodávce zvukové nebo počítačové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen původní obal,
  4. smlouvu na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Odběratele-spotřebitele před uplynutím zákonné lhůty k odstoupení a Odběratel byl na nemožnost odstoupení od smlouvy upozorněn.
 2. V ostatních případech je Odběratel – spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy došlo k uzavření smlouvy, tedy kdy byla cena Produktu připsána na účet Dodavatele, nebo do 14 dnů ode dne převzetí zboží, jedná-li se o Produkt hmotný. Pro odstoupení využije Odběratel – spotřebitel vzorový formulář, který je v závěru těchto obchodních podmínek.
  1. Lhůta k odstoupení běží dnem následujícím po převzetí zboží – hmotného Produktu Odběratelem – spotřebitelem, u nehmotného Produktu dnem následujícím po úhradě ceny. V odstoupení Odběratel – spotřebitel označí den převzetí zboží – hmotného Produktu a uvede účet, kam má být cena vrácena. Odstoupení je možné bez udání důvodu.
  2. Odstoupení Odběratel – spotřebitel zašle elektronicky, a to na adresu [email protected] Uvede své jméno, příjmení, mailovou adresu. Odstoupení může být zaslána výjimečně poštou. Vzorový formulář nalezne na konci obchodních podmínek.
  3. Cena ve smyslu těchto obchodních podmínek bude vrácena v plném rozsahu s případným balným a poštovným bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení, popř. vrácení Produktu. Odběrateli – spotřebiteli nevzniknou žádné výdaje.
 3. Dodavatel podle obecně platných právních předpisů odpovídá za to, že Produkt má obvyklé vlastnosti a je bez faktických vad. Dodavatel odpovídá tedy za to, že Produkt je ve shodě s uzavřenou smlouvou, tedy ve shodě s internetovou nabídkou, podle níž byla smlouva uzavřena, že byl poskytnut v čase a rozsahu nabízeném a jeho obsah též odpovídal nabídce. Pokud Produkt neodpovídá zde uvedenému, má Odběratel právo jej reklamovat bez zbytečného odkladu a v případě oprávněnost reklamace má právo na přiměřenou slevu, nebyl-li Produkt poskytnut vůbec, má právo na vrácení ceny. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Dodavatel však neodpovídá za to, že obsah nehmotných či hmotných Produktů nesplnil očekávání Odběratele, nedošlo u něj k naplnění předpokládaného cíle, či vyřešení Odběratelova záměru.

VI. Autorská práva, etický kodex

 

 1. Veškeré Produkty, které Dodavatel poskytuje, jsou chráněny autorským právem a jsou duševním vlastnictvím Dodavatele. Veškeré Produkty je Odběratel oprávněn používat a využívat výhradně pro svou osobní potřebu ke sjednanému účelu. Jedná-li se o právnickou osobu, která objednává Produkt pro potřeby svých zaměstnanců, je oprávněna jej využít výhradně k sjednanému účelu. Odběratel není oprávněn jakkoli využít Produkt k dalšímu šíření či sám jej použít jako zdroj podnikání. Odběratel není oprávněn Produkt jakkoli šířit, nabízet či poskytovat třetím osobám, nahrávat na webové servery. V případě porušení těchto ustanovení nese odpovědnost za případné škody, zejména ušlý zisk a je povinen výtěžek z takové činnosti poskytnout – vydat Dodavateli.

 2. Při plnění sjednané smlouvy jsou obě strany vázány korektním jednáním, obvyklým v dané situaci.
  1. Odběratel je povinen se zdržet jakýchkoli vulgárních výrazů.
  2. Odběratel nesmí rušit případnou konferenci více osob nevhodným vystupováním, hlučným chováním.
  3. Odběratel není oprávněn požadovat návrhy jakýchkoli obecně nemorálních či nepřijatelných, nezákonných řešení svých záměrů.
  4. Odběratel není oprávněn nehmotné Produkty veřejně sdílet v prostoru, či komentovat.
 3. V případě porušení těchto zásad je Dodavatel oprávněn Produkt neposkytnout, nebo kontakt ukončit bez nároku Odběratele na jakékoli vrácení ceny Produktu. 

  Dodavatel naopak je vázán mlčenlivostí o všech informacích, které by se o Odběrateli dozvěděl, nebo s nimi byl seznámen.

VII. Ochrana osobních údajů

 

 1. Odběratel vystavením internetové objednávky vyslovuje souhlas s tím, aby osobní údaje, které poskytne v rámci uzavření smlouvy, byly použity pro účely prodeje a koupě Produktu ve smyslu uzavřené smlouvy. Výslovně souhlasí, aby údaje, které takto poskytl, byly zpracovány provozovatelem internetových stránek a Dodavatelem zákonným způsobem za účelem poskytování informací o nabízených službách a Produktech Dodavatele, a to až do odvolání Odběratele.
 2. Odběratel bere na vědomí a je seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Odběratel může kdykoli svůj souhlas odvolat s okamžitou platností. Nakládání s osobními údaji Odběratele takto získanými se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a směrnicí EÚ – GDPR. Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití. Odběratel má práv se kdykoli přesvědčit, jak je s jeho osobními údaji nakládáno, a to na adrese uvedené v čl. I.- Preambule těchto obchodních podmínek a v případě nespokojenosti může jednak odvolat svůj souhlas a popř. se obrátit na Úřad pro ochran u osobních údajů a požadovat nápravu. Svůj nesouhlas muže vyslovit kdykoli i bez uvedení důvodů a také může odvolat kdykoli souhlas s poskytováním informací o Produktech elektronickou formou či jinak.
 3. Podrobnosti o uchovávání osobních dat a právech Odběratele jsou uvedeny na webových stránkách Dodavatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Smluvní vztahy uzavřené podle těchto obchodních podmínek se zásadně řídí českým právem, a to i v případě uzavření smlouvy se zahraničním partnerem. Stejně tak se řídí i případné spory, které by vznikly. Dodavatel nebo Odběratel se zavazují vyvinout veškeré úsilí k smírnému vyřešení jakýchkoli problémů či sporů.
 2. V případě sporu, který se nepodaří smírně vyřešit je rozhodným soudem soud, který je obecným soudem Prodávajícího.
 3. Pokud by došlo k takovým změnám zákona, které by zasáhly i tyto obchodní podmínky, mají zákonná ustanovení přednost s tím, že ostatní ustanovení obchodních podmínek zůstávají v platnosti. Prodávající je povinen obchodní podmínky přizpůsobit zákonným změnám, které by se jich dotkly.
 4. V případě nepřevzetí Produktu dodaného na základě smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek Odběratelem je Odběratel povinen uhradit veškeré náklady s dodáním Produktu vzniklé. Jsou to zejména náklady na dopravu, balné, dále je povinen zaplatit manipulační poplatek 500,- Kč.

Pin It on Pinterest

Share This