n

Zásady zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY
Martin Vozný, podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku

Správce a kontaktní údaje
Mgr. Martin Vozný, IČ: 09184457, DIČ: CZ9205101004
Adresa: Mnichovo Hradiště, Dukelská 747, 295 01
Tel: 739 176 573, E-mail: [email protected]

 

Subjekt údajů
Fyzická osoba, která je odběratelem, klientem, či jinak se o produkty zajímá a spotřebovává je.

 

I. Účel zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů se provádí za účelem vyřizování objednávek u workshopů, e-konzultací a online programů, tedy tzv. hmotných i nehmotných produktů, které správce nabízí včetně všech záležitostí, které s tím souvisí – viz obchodní podmínky dodavatele zveřejněné na web stránkách: ……..
 2. Zpracování dodávek produktů do míst určení, vč. všech záležitostí s tím souvisejících
 3. Vedení povinné účetní evidence, fakturace a všech záležitostí s tím souvisejících
 4. Registrace klienta na webovém rozhraní www.martin vozný.com, a to zejména z důvodu marketingových kampaní, newsletterů, informativních zpráv.
 5. Pro vyřizování stížností, či reklamací
 6. Pro získání zpětné vazby od klientů – subjektů osobní údajů zejména hodnocení poskytovaných kurzů, a jiných poskytovaných hmotných a nehmotných produktů, které správce nabízí, dotazů a připomínek, vedení diskuzí.
 7. Pro případ stažení e-booku včetně všech záležitostí, které s tím souvisí.

II. Poskytování osobní údaje

 1. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro vyřizování objednávek, jejich zpracování a plnění smluvních povinností i zpracování fakturačních údajů a účetnictví. Po vyřízení této agendy nelze bez souhlasu klienta – odběratele osobní údaje uchovávat a musí být zlikvidovány.
 2. Poskytování osobních údajů je dobrovolné pro účely uvedené v bodech A./4.,6. Případný souhlas může klient kdykoli odvolat, v tom případě musí být osobní údaje likvidovány.
 3. Osobní údaje mohou být získávány ze smluvních vztahů, sdělením klienta, popř. z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, katastry nemovitostí apod.).

III. Právní základ:

 1. Správce, tedy dodavatel má nejvyšší zájem i povinnost vyřídit objednávky a smluvní závazky, řádně vést fakturační dokumenty. V případě vzniku smluvního vztahu zpracovává osobní údaje pro účely smluvních požadavků odběratelů a poskytnutí osobních údajů je bezpodmínečným požadavkem, jinak nemůže být objednávka zpracovávána a smluvní vztah založen. Maximální doba archivace od vyřízení objednávky se řídí zákonem, činí 10 let.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány správcem pouze v nezbytné míře pro splnění sjednaných nebo odsouhlasených účelů. Je to zejména jméno, příjmení, mailová adresa, popř. telefon. V případě doručování hmotných produktů doručovací adresa. Nejsou zpracovávány citlivé údaje.
 3. Správce s osobními údaji nakládá pouze v rozsahu zde uvedeném a způsobem zde uvedeným. Osobní údaje, které správce zpracovává, jsou zabezpečeny vhodnými technickými a organizačními opatřeními – v databázi systému Woocommerce, šifrované SHA1, v databázi společnosti ECOMAIL dle platné zákona č. 110/2019 Sb., Zákonu o zpracování osobních údajů.
 4. Správce je povinen po odebrání souhlasu ihned po dojití projevu vůle subjektu údajů, jinak po uplynutí zákonné archivační lhůty osobní údaje zlikvidovat.
 5.  

IV. Práva subjektů údajů jsou:

 

 1. Právo získat přístup ke svým osobních údajů (webové rozhraní stránek), získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a jakým způsobem,
 2. Právo na provedení změny osobních údajů, pokud si takovou změnu přeje a dle jeho dispozic, nebo provedení opravy dle jeho dispozic,
 3. Právo získat své osobní údaje v čitelném formátu, popř. je předat jinému správci podle svého výběru,
 4. Právo na výmaz osobních údajů v případě odejmutí souhlasu a jejich likvidaci z webového rozhraní, či skartaci,
 5. Právo na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě podezření, že osobními údaji subjektu údajů je nakládáno neoprávněně, nebo jsou porušována jeho práva, nebo je osobních údajů zneužito,
 6. Správce je si vědom nutnosti hlášení případných incidentů v případě hrozícího rizika pro práva a svobody subjektům údajů, či rizika ohrožení zabezpečení osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pin It on Pinterest

Share This